Om oss2018-03-26T14:24:43+00:00

Detta är Jung konsult & ledarskap

jung konsult & ledarskap levererar tjänster till kommunledningar, socialtjänst, skola, polisväsende, kriminalvård, företag och olika aktörer inom välfärdssektorn.

Företagets ambition är att vara medskapande i uppdragsgivarens utvecklingsprocess och/eller problemlösning, på strategisk såväl som taktisk och operativ nivå. Vår ambition är att möta de utmaningar kunderna formulerar och medverka till fördjupad analys och aktivitet.

För oss är det en självklarhet att utveckla företaget utifrån social och ekologisk hållbarhet.

Företaget är partipolitiskt obunden men vilar på ett starkt samhällsengagemang, som genomsyrar verksamheten. Mänskliga rättigheter, tolerans, och unga människors uppväxtvillkor, är områden vi aktivt engagerar oss i.

Läs mer om vår vision

Vår syn på utveckling och förändring

Det sociala individinriktade arbetet eftersträvar autonomi och autenticitet. Socialtjänstens/vårdgivaren roll måste vara vara att tillsammans med brukaren/klienten/vårdtagaren identifiera vägen till självständighet och livskvalitet. Grunden för goda resultat är att kartlägga brukarens behov och egna resurser. Detta är universellt och gäller samtliga målgrupper. Ett vanligt misstag är att underskatta värdet av individens djupa delaktighet i sin egen vård och behandling. Samhällets kapacitet att klara välfärden hänger på förmågan att förena effektiva processer och välutvecklad logistik, med hög upplevd kvalitet hos brukarna/kunderna.

Användandet av modern teknik och ett nära samspel med civilsamhället och föreningslivet i utvecklingen, är avgörande framgångsfaktorer, liksom värdet av sk “smarta processer”, dvs tydliga och kvalitetssäkrade rutiner och flöden i ärendehanteringen.

Samhället är under stark utveckling och förändring. Den offentliga välfärden påverkas och berörs av det som sker inom EU och resten av omvärlden. Att leda utvecklingen kräver omvärldsbevakning, öppenhet och beredskap att ta till sig och förhålla sig proaktivt till det som sker. Samverkan mellan kommunerna, regioner, lärosäten/ forskning och övriga aktörer är mer aktuellt än någonsin.

Hur ska vi klara välfärden?

Kommunerna och den offentliga sektorn står inför svåra och stora utmaningar och ska vi klara dessa är det viktigt att vi utnyttjar tillgängliga resurser väl, och att vi upphör att “leva under våra tillgångar”.

Den digitala utvecklingen äger en enorm potential. Här krävs nyfikenhet, utbildningsinsatser och praktisk handling. Givetvis i förening med sund skepsis och med hög grad av delaktighet från personal, brukare och forskning. Det pågår ett tekniksprång, och det utvecklas både hjälpmedel och kraftfulla verksamhetsstöd. De organisationer som förmår att införliva digitaliseringen i långsiktiga styrdokument och långsiktigt beskriver införandet av modern teknik, kommer att uppnå stora fördelar eftersom organisationens “teknikmognad”kommer att vara en avgörande framgångsfaktor. Teknikutvecklingen är till stor del fråga om utbildningsinsatser och anpassning och utveckling av metoder.

Den andra stora potentialen är att frigöra det humankapital som i nuläget inte används. Alla medborgare och brukare (eller “kunder”) bör i princip i alla sammanhang, bjudas in till ett aktiv medskapande, oavsett om vi talar om hemsjukvård, hemtjänst, skola, barn – och ungdomsvård eller kommunens mer “hårda delar”. Ett mer ömsesidig samspel mellan det offentliga och civilsamhället äger enorma möjligheter. Detta gäller generellt och givetvis, inom socialtjänsten, frivården och kriminalvården. Inom sjukvården innebär individcentrerad vård, minskade kostnader och förbättrade resultat.

Idé och struktur

Företagets ägare och partners har gedigen och flerårig erfarenhet både av ledningsarbete inom socialtjänsten och privat företagande. Vi samarbetar med ett nätverk av kompetenser och olika företag som representerar olika områden, som kan krävas för att hantera olika uppdrag.

Vår målsättning är att möta de behov som våra kunder formulerar, och att vi som extern partner under en tidsbegränsad period understödjer ledningen i genomförandet av aktuella åtgärder. Vår långsiktiga ambition är även att på entreprenad (eller som ägare), bedriva äldreboenden, gruppbostäder.

Vi utgår från att uppdragsgivaren delar vår syn på behovet av långsiktighet och uthållighet. Organisationens ledarskap är helt avgörande hur väl man lyckas. Framgång skapas när ledningen och medarbetare har insikt om komplexiteten i uppdraget och äger förmågan, nyfikenheten och viljan att samarbeta och hjälpa varandra. Samförstånd i arbetsprocessen är färskvara som kräver ständig pågående diskussioner och uppdateringar.

Företagets ledning

Grundarna av företaget äger en genuin erfarenhet av socialt arbete både i praktiken och på ledningsnivå. Företaget drivs som ett aktiebolag vilket ägs J&U utveckling AB.

Samarbeten

Vi samarbetar med Mindgear support & solutions som hjälper företag, myndigheter och organisationer att växa och erbjuder konsultation inom områdena personalutveckling, personalsäkerhet och arbetsmiljö.

mindgear.se

Kontakta oss för mer information, anbud eller uppdragsförfrågan.