Ledarskap och styrning

Ledarskap och styrning2018-03-26T14:27:07+00:00

Ledarskap och styrning

Samhället är under stark utveckling och förändring. Den offentliga välfärden påverkas och berörs av det som sker inom EU och resten av omvärlden. Att leda utvecklingen kräver omvärldsbevakning, öppenhet och beredskap att ta till sig och förhålla sig proaktivt till det som sker. Det kräver även samsyn mellan politiken, ledningen och verksamheten, och väl implementerade system för styrning och uppföljning av kvaliteten som verksamheten bedrivs med.

Vi utgår från att uppdragsgivaren delar vår syn på behovet av långsiktighet och uthållighet. Organisationens ledarskap är helt avgörande hur väl man lyckas. Framgång skapas när ledningen och medarbetare har insikt om komplexiteten i uppdraget och äger förmågan, nyfikenheten och viljan att samarbeta och hjälpa varandra. Samförstånd i arbetsprocessen är färskvara som kräver ständig pågående diskussioner och uppdateringar.

jung konsult & ledarskap erbjuder stöd i processen när ledningen i olika avseenden vill vidareutveckla vérksamheten. Vi skräddarsyr utvecklingsprogram oavsett om det rör sig om anpassning till förändrade och ständigt ökande krav, omedelbar problematik, eller om ledningen känner behov att vidareutveckla den egna ledningsprocessen.

jung konsult & ledarskap beskriver efter dialog med uppdragsgivaren uppdragets inriktning, omfattning och förväntat resultat.

Ett urval av de tjänster vi kan erbjuda:

  • Analys av organisationens system och metod för ledning, styrning och kvalitetsuppföljning, utifrån ändamålsenlighet, resursåtgång, och teknikstöd.

  • Analys av verksamhetssystem och om dessa understödjer verksamhetens dagliga arbete och om organisationens centrala IT system harmonierar med verksamhetsspecifika IT system.

  • Analys av ledningens kapacitet att arbeta på strategisk nivå, och därefter upprättande av utvecklingsplan för den ledningsprocessen ( GDQ).
  • Krisledning och beredskap – extrema väderförhållanden och andra kriser kräver hög beredskap och samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer. Vad kännetecknar “god beredskap” och fungerande krisledning, och framförallt hur når man dit?
  • Analys av organisationens samverkan med andra huvudmän och aktörer, utifrån ändamålsenlighet och systematik.
  • Samspelet mellan den politiska ledningen och förvaltningsledningen – hur skapas tydliga gränssnitt och ömsesidigt förtroende mellan dessa ledningsnivåer.
  • Drifts- och ledningsansvar för verksamhet och olika boendeformer (enligt LOU, LOV eller uppdrag).