Organisations- och verksamhetsutveckling

///Organisations- och verksamhetsutveckling
Organisations- och verksamhetsutveckling2018-03-26T14:29:57+00:00

Organisations- och verksamhetsutveckling

jung konsult & ledarskap ambition är att vara medskapande i uppdragsgivarens utvecklingsprocess och/eller problemlösning, på strategisk såväl som taktisk och operativ nivå. Vår ambition är att möta de utmaningar kunderna formulerar och medverka till fördjupad analys och aktivitet. Vi är lättillgängliga, och förutsätter ett nära samspel med våra kunder och uppdragsgivare.

jung konsult & ledarskaps uppfattning är att socialt arbete måste ske med insikt om att alla människor eftersträvar autonomi, autenticitet och sammanhang. Socialtjänstens/vårdgivarens roll måste vara att tillsammans med brukaren/klienten vårdtagaren identifiera vägen till självständighet och livskvalitet. Grunden för goda resultat är att kartlägga brukarens behov och egna resurser.

Socialtjänsten och övriga organisationer måste säkerställa effektiva processer och välutvecklad logistik. Digitalisering och ett nära samspel med civilsamhället och föreningslivet i utvecklingen, är avgörande framgångsfaktorer, liksom kvalitetssäkrade rutiner och flöden i ärendehanteringen i förening med att arbeta smart!

jung konsult & ledarskap samarbetar med flera etablerade partners och kan därför erbjuda ett brett urval av kvalificerade uppdrag och tjänster.

Områden som vi erbjuder tjänster och support inom:

Generella tjänster:

 • Digitalisering, välfärdsteknologi och och e-tjänster
 • Analys av informations- och IT-systemen ur ett behovs- och säkerhetsperspektiv. Analysen utgår både utifrån verksamhetens behov såväl som de lagar och regler som gäller för informations- och IT-säkerhet.
 • Tjänstedesign

 • Kvalitetsledningsplaner

 • Projektdesign och projektledning

 • Utredning och processledning

 • Analys av strategisk kapacitet inom ledningen (GDQ)

 • Organisationsöversyn

 • Utvärderingar

 • Samspelet mellan verksamhet och politik – hur skapar man en ändamålsenlig rollfördelning baserad på förtroende, respekt och gemensamma målbilder.
 • Rehabiliteringskedjor och evidensbaserade metoder

 • Analys av kostnadseffektivitet och upprättande av åtgärdsplaner. (I samverkan med Ensolution kan erbjudas analys av kostnadseffektivitet enligt modellen ”kostnad per brukare”.)
 • Modeller för innovationer och utveckling

 • Studieresor och ”träningsläger för ledningsgrupper”

 • Anpassning av personuppgiftslagen (PUL) till EUs direktiv under 2018, (GDPR)

Verksamhetspecifika tjänster:

 • Effektiv och rättssäker myndighetsutövning

 • Vi medverkar vid era analyser och åtgärdsplaner inom funktionshinderområdet.

 • Lokala stöd och behandlingsinsatser (”hemmaplanslösningar”) – vad krävs för att uppnå goda resultat (gäller samtliga målgrupper).

 • Nationella samordnare för den sociala barn och ungdomsvården, hur ska resultatet och förbättringsresan leda till lokal utveckling.
 • Våldsbejakande extremism – medverkan vid upprättande av strategi och åtgärdsplaner

 • Organisation av konstruktivt boendestöd

 • Utveckling inom äldrevården – vägen till kostnadseffektivitet och nöjda brukare!
 • Nätverksarbete, analys och praktik

 • Ensamkommande ungdomar, hur ska samhällets fortsatta insatser organiseras

 • Planläggning av insatser för att motverka våld i nära relationer
 • Planläggning av insatser för att motverka hedersrelaterat våld
 • Rättssäker men förenklad biståndshandläggning inom äldreomsorgen – analys och implementering.
 • Etcetera