Skydd och säkerhet

Skydd och säkerhet2018-03-26T14:42:07+00:00

Skydd och säkerhet

jung konsult & ledarskap erbjuder riskanalys och åtgärdsplan för ökad säkerhet och skydd för personal och besökare inom socialtjänstens verksamhetsområden och arbetsplatser. Trygghet skapas genom förebyggande säkerhetsåtgärder samt god beredskap och rutiner för hur organisationen hanterar hot- och riskfyllda situationer.

jung konsult & ledarskap arbetar även som underleverantör till företagshälsovården och erbjuder:

  • Implementering av systematiskt risk- och säkerhetsarbete
  • Informations- och IT-säkerhet; analys av informations- och IT-systemen ur ett behovs- och säkerhetsperspektiv. Analysen utgår både utifrån verksamhetens behov såväl som de lagar och regler som gäller för informations- och IT-säkerhet.
  • Risk och säkerhetsanalyser
  • Planering av arbetsplatser utifrån trygghet och säkerhet
  • Utbildning av ledning och personal
  • Krisbearbetning
  • Medverkan vid framtagande av all sorts dokumentation och planer avseende risk och säkerhet.

  • Utbildning, handledning och debreefing av Posumgrupper

  • Planläggning av insatser för att motverka våld i nära relationer
  • Planläggning av insatser för att motverka hedersrelaterat våld